Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Skymax digital s.r.o., se sídlem Žlutá 205, 252 19 Chrášťany, IČO 17230314 (dále jen „správce“), provozuje internetový obchod Esoterica.cz (dále jen „e-shop“).

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje svých zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Základní pojmy

 • Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 • Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná automatizovaně nebo neautomatizovaně, jako je shromažďování, ukládání, zpřístupňování, používání, oznamování, uchovávání, vyhledávání, zpracování, výmaz nebo likvidace.
 • Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pověření správce zpracovává osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků za následujícími účely:

 • Splnění smlouvy – zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem, zejména pro vyřízení objednávky a doručení zboží.
 • Zlepšení zákaznického servisu – zpracování osobních údajů umožňuje správci poskytovat zákazníkům lepší zákaznický servis, například při řešení reklamací nebo při poskytování informací o zboží a službách.
 • Marketingové účely – zpracování osobních údajů umožňuje správci informovat zákazníky o svých novinkách a nabídkách.

Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje svých zákazníků předat následujícím příjemcům:

 • Subdodavatelům, kteří pro správce zajišťují služby, jako je například doprava zboží, platební systémy nebo marketing.
 • Právním subjektům, kterým správce osobní údaje předá v souladu s právními předpisy, například orgánům veřejné moci.

Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování.

Práva zákazníků

Zákazníci mají v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup – zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu – zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz – zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je splněna některá z podmínek stanovených v GDPR.
 • Právo na omezení zpracování – zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud je splněna některá z podmínek stanovených v GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů – zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Právo vznést námitku – zákazník má právo vznést námitku proti zpracování